Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

środa, 26 marca 2014 12:22

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc turnusw rehabilitacyjnych dla dzieci rolnikw :


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikw

W okresie wakacji 2014 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikw, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw (prawnych opiekunw) jest ubezpieczony w Kasie.

W wojewdztwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji bdzie mogo skorzysta 72 dzieci z chorobami ukadu oddechowego i ukadu ruchu urodzonych w latach 1999 ? 2007. Turnusy rehabilitacyjne zostan zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolnikw w: winoujciu (w okresie od 11 do 31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami ukadu oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 10 do 30 lipca, dot. dzieci ze schorzeniami ukadu ruchu).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pena odpatno za pobyt dziecka na takim turnusie wynosi 200z + koszty podry (odpowiadajcy rwnowartoci ceny biletw PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusw rehabilitacyjnych maj zapewnione caodzienne wyywienie, caodobow opiek lekarsko-pielgniarsk oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiek nad dziemi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pierwszestwo w skierowaniu na turnusy maj dzieci, w stosunku do ktrych powiatowe zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci orzeky niepenosprawno skutkujc prawem do wypaty zasiku pielgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne nie zostan zakwalifikowane dzieci posiadajce przeciwwskazania medyczne, tj.

- upoledzenie sprawnoci oglnej powodujce konieczno staej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynnoci yciowych, np. ubieraniu si, jedzeniu, myciu i zaatwianiu potrzeb fizjologicznych,

- stan wymagajcy poruszania si przy pomocy wzka inwalidzkiego,

- niepenosprawno wymagajca specjalnej, indywidualnej opieki np. niedowidzenie znacznego stopnia, upoledzenie suchu w stopniu uniemoliwiajcym porozumiewanie si mimo aparatu suchowego,

- choroba nowotworowa,

- niewydolno ukadw: krenia, oddechowego i moczowego,

- cukrzyca i inne niewyrwnane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

- ostre i przewleke choroby zakane,

- upoledzenie umysowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,

- moczenie nocne,

- padaczka,

- ropne i pasoytnicze choroby skry,

- stany chorobowe, wymagajce kontynuacji leczenia z koniecznoci kontroli wskanikw morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Wicej informacji udziel pracownicy komrek ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52/34-15-261), Grudzidzu (56/46-21-241) i we Wocawku (54/23-33-356). Wnioski od zainteresowanychrolnikwprzyjmuj wszystkie jednostki terenowe Oddziau, po uprzednim wypenieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist w leczeniu ktrego pozostaje dziecko wraz z informacj wychowawcy klasy i owiadczeniem rodzica/opiekuna prawnego do dnia 16 maja.

Pozyskane za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy