Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

czwartek, 03 lipca 2014 08:23

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc zasiku opiekuczego/wiadczenia pielgnacyjnego oraz Listu Prezesa KRUS do dzieci :


Wane dla osb ubiegajcych si o przyznanie zasiku dla opiekuna, specjalnego zasiku opiekuczego lub wiadczenia pielgnacyjnego:

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasikw.

Obowizujce od 15 maja 2014 r. przepisy warunkuj przyznanie rolnikom, ich maonkom i domownikom, prawa do:

? zasiku dla opiekuna,

? specjalnego zasiku opiekuczego,

? wiadczenia pielgnacyjnego,

od zoenia we waciwym urzdzie gminy m.in. owiadczenia:

? w przypadku rolnikw - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

? w przypadku maonkw rolnikw lub domownikw - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powysze owiadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, maonek rolnika lub domownik skada pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna.

Owiadczenie to moe dotyczy te okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za ktry dana osoba ubiega si o ustalenie prawa do zasiku dla opiekuna.

Jednoczenie Kasa informuje, e warunkiem niezbdnym do podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw jest prowadzenie dziaalnoci rolniczej / wykonywanie staej pracy w gospodarstwie rolnym.

Zoenie zatem przez rolnika, jego maonka lub domownika, ubiegajcego si o przyznanie zasiku dla opiekuna, specjalnego zasiku opiekuczego albo wiadczenia pielgnacyjnego owiadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespenianie przez te osoby warunkw do podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw.

Kasa podkrela, i niespenianie warunkw do podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw oznacza wyczenie z tego ubezpieczenia, w tym rwnie w okresie wstecznym, a take z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

Wyczenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym moe oznacza rwnie konieczno zwrotu przyznanych w tym czasie wiadcze z ubezpieczenia spoecznego rolnikw.

W przypadku, gdy o zasiek dla opiekuna, specjalny zasiek opiekuczy albo wiadczenie pielgnacyjne ubiegaby si rolnik, jedyny waciciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez tak osob dziaalnoci rolniczej oznaczaoby rwnie ustanie ubezpieczenia spoecznego rolnikw i ubezpieczenia zdrowotnego dla domownikw pracujcych w jego gospodarstwie rolnym.

Konsekwencj ustania ubezpieczenia spoecznego rolnikw i objcia ubezpieczeniem w ZUS z tytuu pobierania zasiku dla opiekuna, specjalnego zasiku opiekuczego albo wiadczenia pielgnacyjnego, w przypadku osb urodzonych po 1948 r., moe by nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw, niezbdnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia spoecznego rolnikw.

Podstawa prawna:

1. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw (Dz. U. z 2014 r., poz. 567),

2. art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z pn. zm.),

3. art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z pn. zm.).

Pozyskane za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

alt