Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 28 lipca 2014 08:39

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc okresowej emerytury rolniczej :


Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje omoliwoci ubiegania si oprzyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie zart. 15 ustawy zdnia 11 maja 2012 r. ozmianie ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpiecze Spoecznych orazniektrych innych ustaw (Dz. U. z2012 r. poz. 637) osobie, ktrejupyn okres, najaki zostaa przyznana jej renta strukturalna przez Agencj Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa,a ktranie osigna jeszcze wieku emerytalnego, przysuguje okresowa emerytura rolnicza dodnia osignicia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przysuguje wwysokoci emerytury podstawowej, bez wzgldu naposiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W zwizku ztym osoby zainteresowane, ktre utraciy prawo dorenty strukturalnej, aktre nie osigny wieku emerytalnego, mog zwrci si doOddziau Regionalnego lub Placwki Terenowej Kasy, waciwych zewzgldu namiejsce zamieszkania, z wnioskiem oprzyznanie prawa dookresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna by doczona kopia decyzji ARiMR przyznajcej rent strukturaln.

Blisze informacje natemat okresowej emerytury rolniczej znajduj si nastronie internetowej www.krus.gov.pl wzakadcezadania ?wiadczenia.

Pozyskane za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy