Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:02

KRUSKRUS informuje, e z dniem 2 maja 2016 r. upywa termin skadania zezna podatkowych o wysokoci osignitego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w zdecydowanej wikszoci przypadkw, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytw i rencistw, rozliczya podatek i przekazaa tym wiadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Emeryt/rencista, ktry otrzyma z Kasy PIT-40A i poza emerytur lub rent wypacan z tego organu rentowego w 2015 roku nie osiga innego przychodu, podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, nie ma obowizku skadania w urzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Kasa nadmienia, e przychody z dziaalnoci rolniczej (z wyjtkiem przychodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej) nie s przychodami podlegajcymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez Kas (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, e emeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam w urzdzie skarbowym.

Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, e korzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku z maonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) - moe sam zoy zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we waciwym urzdzie skarbowym, w wyej podanym terminie. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w 2015 roku z tytuu pobierania emerytury/renty z Kasy.

Zeznania w urzdzie skarbowym skadaj take emeryci/rencici, ktrzy chc skorzysta z ulg podatkowych okrelonych w ustawie lub wnioskowa o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.

Bezwzgldnie zeznanie podatkowe o wysokoci osignitego przychodu (formularz PIT-36 lub PIT-37) zobowizani s zoy emeryci/rencici, ktrym Kasa przesaa informacj o dochodach uzyskanych z tytuu emerytur i rent w 2015 r. (formularz PIT-11A).

Poza urzdem skarbowym, zeznania podatkowe mona zoy elektronicznie za porednictwem Portalu Podatkowego >>> na stronie Ministerstwa Finansw.


Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy