poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa pro¶bę Adama Sek¶cińskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczę¶liwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarz±dem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych ¶rodków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowi±zuje zarówno w kraju, jak i na ¶wiecie).

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczę¶liwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. ¦wiadczenia te s± niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie ¶wiadczeń odszkodowawczych, ich wysoko¶ci, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mog± Państwo dowiedzieć się m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl.