Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:03

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 Gmina Osie osiągnęła: