Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2018 rok

czwartek, 11 kwietnia 2019 13:42

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2018 Gmina Osie osiągnęła: