poniedziałek, 14 listopada 2016 11:48

Azbest 2017W bieżącym roku na terenie Gminy Osie realizowaliśmy program pn. ?Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.?.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji uległo ponad 67 ton płyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobów w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony łącznie z demontażem. Z tej formy dofinansowania skorzystały 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. złotych sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednocześnie informujemy, że projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbędnymi załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.


 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2017 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie?.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego przez Gminę Osie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach określonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Wniosek do pobrania >>>

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest