wtorek, 03 stycznia 2017 13:02

Osie Azbest 2017Wójt Gminy Osie przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie?. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.


Uwaga! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego przez Gminę Osie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach określonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


Wniosek do pobrania >>>

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest