środa, 11 stycznia 2017 08:30

Osie - Azbest 2017W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków o dotacje na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Osie wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do dnia 20 lutego 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest realizowane jest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie?. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 20.02.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego przez Gminę Osie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach określonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski