czwartek, 26 stycznia 2017 15:23

Rewitalizacja Gmina OsieRewitalizacja stała się kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziałaj±c negatywnym zjawiskom oraz stymuluj±c rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwi±zywanie problemów społecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjno¶ci gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokaln± społeczno¶ci± i wszystkimi innymi interesariuszami, którzy s± w niego wł±czeni, a w szczególno¶ci mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, jednostki samorz±du terytorialnego, organizacje pozarz±dowe, spółdzielnie i wspólnoty.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczno¶ci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczaj± poza obszar bezpo¶redniego prowadzenia działań i maj± szerszy kontekst społeczny i terytorialny. Z tego powodu przed przyst±pieniem do działań rewitalizacyjnych konieczne jest szerokie zbadanie powi±zań i zależno¶ci pomiędzy obszarem całej gminy, a obszarem kryzysowym wyznaczonym do rewitalizacji. Dlatego też w najbliższym czasie należy spodziewać się, iż na terenie Gminy Osie zostan± przeprowadzone konsultacje społeczne, które maj± na celu zebranie informacji, propozycji czy też uwag na temat obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.

Rewitalizacja Gmina Osie

Już w roku ubiegłym rozpoczęli¶my zbieranie materiałów umożliwiaj±cych zdefiniowanie obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji. To tylko wstęp daj±cy wskazówki dla dalszych działań organizacyjnych, których finałem będzie opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i przyjęcie go uchwał± Rady Gminy Osie. Planowany termin zakończenia wszystkich prac przewidziano na koniec lipca 2017 r.

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane s± konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarz±dowych działaj±cych na terenie naszej gminy, na których chcemy poznać potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i ich pomysły na poprawę obecnej sytuacji.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie działań przygotowawczych, w ramach których przewidziano prace nad zaangażowaniem mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych i innych interesariuszy.

Działania te będ± obejmowały:

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest zebranie informacji na temat istotnych dla mieszkańców problemów i potrzebnych działań w zakresie rewitalizacji. W tym celu zostan± przygotowane odpowiednie ankiety, które będzie można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w formie papierowej.

W zwi±zku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególno¶ci o charakterze społecznym oraz gospodarczym, ¶rodowiskowym, przestrzenno ? funkcjonalnym lub technicznym, możliwych do zapisania w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Z każdego etapu prac zwi±zanych z opracowaniem programu rewitalizacji na stronie internetowej Gminy Osie www.osie.pl w zakładce Rewitalizacja  będ± umieszczone podsumowania i informacje.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Już dzisiaj można przysłać uwagi i spostrzeżenia na specjalnie w tym celu utworzony adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.    lub bezpo¶rednio w sekretariacie Urzędu Gminy Osie, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy też do bież±cego ¶ledzenia informacji o realizowanych pracach i czynnego udziału w opracowaniu programu rewitalizacji.