Rewitalizacja - definicja i podstawa prawna

czwartek, 26 stycznia 2017 18:21

Rewitalizacja Gmina OsiePojcie rewitalizacja pochodzi od ac. re = znw + vitalis = zdolny do ycia), czyli ?przywrcenie do ycia?. W obecnym zakresie jest procesem oywienia obszarw zdegradowanych, a w skrcie dziaaniami stwarzajcymi lepsze warunki do mieszkania, ycia i pracy.  W ustawie z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji definicja ta okrela rewitalizacj jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarw zdegradowanych poprzez dziaania caociowe (powizane wzajemnie przedsiwzicia obejmujce kwestie spoeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub rodowiskowe), integrujce interwencj na rzecz spoecznoci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposb zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Podstawowymi warunkami, ktre musz by spenione, by dane dziaania zasugiway na miano ?rewitalizacji? s:

Jednoczenie trzeba wiedzie, ze rewitalizacj prowadzi si w odniesieniu do spoecznoci zamieszkujcej pewien dajcy si wydzieli obszar (odrniajcy si od obszarw ssiednich) ? nie s to nigdy dziaania majce na celu odnow tylko pojedynczych obiektw. Zatem pojcie rewitalizacji jest bdnie stosowane w odniesieniu do wszelkich dziaa o charakterze naprawczym, remontowym, modernizacyjnym. Powszechnie spotykane sformuowania ?rewitalizacja parku?. ?rewitalizacja dworca kolejowego?, ?rewitalizacja budynku?, s niewaciwe.